EU/2/20/259/001-004.

Samenstelling:
elke dosis van 0,2ml bevat als werkzaam bestanddeel: Geïnactiveerd recombinant Mycoplasma hyopneumoniaecpPCV2, stam Nexhyon: Mycoplasma hyopneumoniae RP*≥1.3, Porcine circovirus type 2 (PCV2) capside-eiwit RP*≥1.3 (*Relative Potency bepaald met ELISA). Adjuvans: Lichte minerale olie (42.40mg).

Indicaties:
voor de actieve immunisatie van varkens, om longlaesies te beperken die in verband worden gebracht met enzoötische longontsteking bij varkens, veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae. Ook om de incidentie van dergelijke laesies te verminderen (zoals geobserveerd in veldonderzoeken). Om viremie, virale belasting in longen en lymfeweefsels en de duur van de viremische periode te beperken die in verband worden gebracht met ziekten die worden veroorzaakt door het porcine circovirus type 2 (PCV2). De werkzaamheid tegen PCV2-genotypen a, b en d is in veldonderzoeken aangetoond. Om de uitval en het verlies van de dagelijkse gewichtstoename veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae en/of PCV2-gerelateerde ziekten te verlagen (zoals in veldonderzoeken geobserveerd bij een leefijd van 6 maanden). Mycoplasma hyopneumoniae, aanvang van de immuniteit: 3 weken na vaccinatie. Duur van de immuniteit: 23 weken na vaccinatie. Porcine circovirus type 2, aanvang van de immuniteit: 2 weken na vaccinatie. Duur van de immuniteit: 22 weken na vaccinatie. Aanvullend werd een vermindering van nasale en faecale uitscheiding en de duur van nasale excretie van PCV2 aangetoond bij dierproeven 4 weken en 22 weken na vaccinatie.

Toediening:
voor intradermaal gebruik met een apparaat geschikt voor naaldloze toediening en dat 0,2 ml dosis per vaccinatie kan toedienen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg:
gebruik wordt afgeraden tijdens dracht en lactatie.

Dosering:
dien één dosis van 0,2 ml toe aan varkens vanaf 3 weken leeftijd.

Wachttijd(en):
nul dagen.

Houdbaarheidstermijn en speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren:
houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar. Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: direct gebruiken. Gekoeld bewaren en transporteren (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren. Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Interactie met andere geneesmiddelen:
er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een beslissing te worden genomen.

Bijwerkingen:
milde lokale reacties van voorbijgaande aard bestaande uit niet-pijnlijke huidontstekingen van minder dan 3 cm in diameter komen zeer vaak voor. Matige ontstekingen (tussen 3-5 cm) op de eerste dag na vaccinatie worden vaak gezien; deze slinken de volgende dag meestal naar minder dan 3 cm. Deze lokale reacties worden gezien tijdens de eerste week na vaccinatie en duren 1 tot 3 dagen. Eén of twee weken later kunnen deze lokale reacties terugkeren en 1 tot 7 dagen aanhouden. Lokale reacties verdwijnen volledig binnen ongeveer 3 weken na vaccinatie zonder behandeling. Een lichte tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur (gemiddeld 0,3 ºC, bij individuele varkens minder dan 1,5 ºC) is in veldonderzoeken vaak voorgekomen. Deze lichte verhoging nam spontaan af binnen 48 uur zonder behandeling.

Contra-indicaties:
niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen, het adjuvans of één van de hulpstoffen.

Verpakking:
50, 125 en 250 doses.

Vergunninghouder:
Laboratorios Hipra, S.A., Avda. la Selva 135, 17170 Amer (Girona) SPAIN.

Indeling:
UDD. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32 (0)9 296 44 64.

Registratienummer:
NL 110841.

Samenstelling:
levend geattenueerd porcien reproductief en respiratoir syndroom virus (PRRSV), stam VP-046 BIS 103.5-105.5 CCID50 (celcultuur infectieuze dosis). Fosfaatbuffer oplossing.

Indicaties:
fokzeugen en fokgelten: voor actieve immunisatie van fokzeugen en fokgelten op varkenshouderijbedrijven getroffen door het Europese PRRS-virus ter vermindering van voortplantingsstoornissen, incidentie en duur van viremie, transplacentaire virusoverdracht, virale belasting van het weefsel en klinische verschijnselen geassocieerd met infectie door stammen van het PRRS-virus. Onder laboratorium omstandigheden verminderde vaccinatie van vrouwelijke dieren de negatieve invloed van een PRRS-virusinfectie op de prestaties van de biggen (mortaliteit en gewichtstoename) tijdens de eerste 28 levensdagen. De aanvang van immuniteit: 30 dagen na de vaccinatie. De duur van de immuniteit: 16 weken, aangetoond door middel van challenge. Varkens vanaf een leeftijd van 4 weken: voor actieve immunisatie van varkens op varkenshouderijbedrijven getroffen door het Europese PRRS-virus ter vermindering van klinische verschijnselen geassocieerd met een PRRS-virus-infectie, incidentie en duur van de viremie en de duur van virusuitscheiding door geïnfecteerde dieren. Onder experimentele omstandigheden werd aangetoond dat vaccinatie leidt tot een vermindering van de virale belasting van het weefsel in de longen. Onder veldomstandigheden werd, bij een PRRSV-infectie gedurende de afmest periode, een vermindering van de mortaliteit en van de negatieve invloed van de infectie op de dagelijkse gewichtstoename aangetoond. De aanvang van immuniteit: 4 weken na de vaccinatie. De duur van de immuniteit: 24 weken.

Toediening:
intramusculaire of intradermale route; gebruik geschikt apparaat.

Dosering:
2 ml via intramusculaire injectie of 0,2 ml via intradermale toediening.

Interactie met andere geneesmiddelen:
gegevens over de veiligheid en werkzaamheid zijn beschikbaar die aantonen aan dat dit vaccin gecombineerd kan worden met ERYSENG PARVO®, en toegediend kan worden op één injectieplaats. Vóór toediening van de gecombineerde producten dient de productinformatie van ERYSENG PARVO® te worden geraadpleegd. Verder verwijzen wij u naar de verpakking van het product/folders voor informatie over bijwerkingen, voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties.

Verpakking:
IM: flacons van 10, 25, 50, 100 en 125 doses plus oplosmiddel. ID: flacons van 50, 100, 125 doses plus oplosmiddel.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren:
Lyofilisaat: bewaren en transporteren bij 2 °C – 8 °C (in een koelkast). Niet in de vriezer bewaren. Bescherm tegen licht. Suspendeervloeistof: Bewaren en transporteren beneden 25 °C.

Vergunninghouder:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona)SPAIN.

Indeling:
UDD. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32 (0)9 296 44 64.

 

Registratienummer:
EU/2/17/214/001-005.

Bestanddelen:
per dosis (1 ml) bevat: recombinant verotoxine 2e van RP* ≥ 1,50 *RP – relatieve potentie (ELISA). Adjuvans: Aluminiumhydroxide (Aluminium) (2,117 mg) en DEAEdextran.

Doeldier:
varkens (biggen)

Indicaties:
varkens. Actieve immunisatie van biggen vanaf een leeftijd van 2 dagen om sterfte te voorkomen en klinische symptomen van oedeemziekte (veroorzaakt door verotoxine 2e geproduceerd door E.coli) te verminderen en het verlies van dagelijkse gewichtstoename te verminderen tijdens de afmestperiode bij infecties met verotoxine 2e producerende E.coli tot het slachten vanaf een leeftijd van 164 dagen.

Bijwerkingen:
milde ontsteking op de injectieplaats (< 5 cm in diameter), die zich normaal gesproken binnen drie dagen na de vaccinatie zonder behandeling herstelt. Milde depressie op de dag van de vaccinatie. Er is een temperatuurstijging van maximaal 1,1 °C waargenomen. De temperatuur keerde binnen 24 uur terug naar normale waarden

Gebruik tijdens dracht en lactatie:
wordt afgeraden tijdens de dracht en lactatie.

Aanvang van de immuniteit:
21 dagen na vaccinatie.

Duur van de immuniteit:
112 dagen na vaccinatie.

Contra-indicaties:
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel, de adjuvantia of één vande hulpstoffen

Gebruik:
dien een enkele intramusculaire injectie van 1 ml toe in de nekspieren. Laat het vaccin voor toediening op kamertemperatuur (15 ºC tot 25ºC) komen. Goed schudden voor gebruik. Bij transport gekoeld bewaren (2 ºC tot 8 ºC). Niet bevriezen. Bescherm tegen licht. Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 10 uur.

Wachttijd:
nul dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen:
alleen gezonde dieren vaccineren. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift

Vergunninghouder:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. La Selva, 135 17170- AMER (Girona) Spanje. Voor meer informatie: +32(0)9 296 44 64.

Registratienummer: EU/2/10/109/001-009

Bestanddelen:
Elke dosis (2 ml) bevat: werkzame stoffen: geïnactiveerde Bordetella bronchiseptica, stam 833CER: 9,8 BbCC (*), recombinant type D Pasteurella multocida-toxine (PMTr): 1 MED63 (**). (*) Bordetella bronchiseptica celtelling in log10. (**) Muriene Effectieve Dosis 63: subcutane vaccinatie van muizen met 0,2 ml van een 5-voudig verdund vaccin induceert seroconversie bij minstens 63% van de dieren. Adjuvans: HIPRAMUNE® Gd.

Doeldier:
Varkens (zeugen en gelten).

Indicatie:
Voor passieve bescherming van biggen via de biest, na actieve immunisatie van volwassen zeugen en gelten om klinische verschijnselen en laesies als gevolg van progressieve en niet-progressieve atrofische rhinitis te verminderen, en om gewichtsverlies geassocieerd met infecties door Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida tijdens de mestronde te verminderen.

Duur van de immuniteit:
*
In challenge-studies is aangetoond dat de passieve immuniteit blijft aanhouden tot de biggen 6 weken oud zijn, terwijl in klinische veldonderzoeken de gunstige effecten van de vaccinatie (vermindering van nasale laesies en gewichtsverlies) konden worden waargenomen tot aan de slacht.

Bijwerkingen:
Na toediening van één dosis vaccin kunnen kortstondige plaatselijke reacties optreden. Een kortstondige lichte zwelling met een diameter van minder dan 2 tot 3 cm op de injectieplaats kan optreden. Deze kan tot vijf dagen, en in sommige gevallen tot maximaal twee weken, aanhouden. – In de 6 uur volgend op de injectie kan een tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur met ongeveer 0,7 °C optreden. De rectale temperatuur kan stijgen met maximaal 1,5 °C. Deze stijging van de rectale temperatuur verdwijnt binnen 24 uur spontaan zonder behandeling.

Contra-indicaties:
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen, de adjuvantia of één van de hulpstoffen.

Gebruik:
Laat het vaccin vóór het toedienen op kamertemperatuur komen (15 – 25 ºC). Goed schudden voor gebruik. Dien één dosis van 2 ml toe door middel van een intramusculaire injectie in de nekspieren, volgens het volgende schema: Basisvaccinatie: zeugen en gelten die nog niet eerder met het product werden gevaccineerd, moeten twee injecties krijgen met een interval van 3 – 4 weken. De eerste injectie moet 6 – 8 weken vóór de verwachte werpdatum worden toegediend. Hervaccinatie: een enkele injectie moet 3 tot 4 weken voor elke volgende worp worden gegeven.

Wachttijd:
Nul dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen:
Alleen gezonde dieren vaccineren. Kan tijdens dracht worden gebruikt.

Indeling:
UDD

Vergunninghouder:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. La Selva, 135. 17170 Amer (Girona), Spanje. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32(0) 9 29644 64

Registratienummer: EU/2/14/166/001-007.

Bestanddelen:
Elke dosis van 2 ml bevat: Werkzame stoffen: Geïnactiveerde Erysipelothrix rhusiopathiae, stam R32E11 ELISA > 3,34 log2 EI50%.* *EI50% remming ELISA 50%. Adjuvans: Aluminiumhydroxide, DEAE-dextran, Ginseng.

Doeldier:
varkens (zeugen, gelten).

Indicaties:
Voor de actieve immunisatie zeugen om de klinische symptomen van erysipelas bij varkens te verminderen, veroorzaakt door Erysipelothrix rhusiopathiae serotype 1 en 2.

Contra-indicaties:
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen, de adjuvantia of één van de hulpstoffen.

Aanvang van de immuniteit:
Drie maanden na voltooiing van het basisvaccinatieschema.

Duur van de immuniteit:
Zes maanden.

Dosering en wijze van toediening:
Dien één dosis (2 ml) toe via intramusculaire injectie in de nekspieren volgens het volgende schema: Basisvaccinatie:Varkens van 6 maanden oud die niet eerder met het product zijn gevaccineerd, moeten twee injecties krijgen met een tussenpoos van 3-4 weken. De tweede injectie moet worden toegediend 3-4 weken voor het dekken. Hervaccinatie:Een enkele injectie moet 2-3 weken voorafgaand aan elke volgende dekking worden gegeven (ongeveer elke 6 maanden).

Bijwerkingen:
Milde tot matige ontsteking op de injectieplaats, die doorgaans binnen vier dagen verdwijnt maar in enkele gevallen tot 12 dagen vaccinatie kan aanhouden. Een voorbijgaande verhoging van de lichaamstemperatuur binnen de eerste 6 uur na vaccinatie, die spontaan binnen 24 uur verdwijnt.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid of werkzaamheid van het gebruik van dit vaccin met andere diergeneesmiddelen. Voor informatie over de bijwerking zie de productverpakking/bijsluiter voor speciale voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties.

Wachttijd:
Nul dagen.

Houdbaarheidstermijn:
Diergeneesmiddel in verkoopverpakking: 2 jaar. Na eerste opening van de primaire verpakking: onmiddellijk gebruik.

Verpakking:
Flacons van 10 en 50 doses.

Indeling:
UDD

Vergunninghouder:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. La Selva, 135. 17170 Amer (Girona), Spanje. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32(0) 9 29644 64

Registratienummer:
EU/2/14/167/001-007.

Bestanddelen:
Elke dosis (2 ml) bevat: Werkzame stoffen: geïnactiveerd porciene parvovirus, stam NADL-2 RP>1.15 *, geïnactiveerd Erysipelothrix rhusiopathiae, stam R32E11 ELISA > 3,34 log2 EI50% **. *RP, relatieve potentie (ELISA), ** EI50% -remming ELISA 50%. Adjuvans: HIPRAMUNE® Gd.

Doeldier:
Varkens (zeugen, gelten).

Indicatie:
Voor de actieve immunisatie van zeugen voor de bescherming van nakomelingen tegen transplacentaire infectie veroorzaakt door porciene parvovirus. Voor de actieve immunisatie van zeugen en beren ter vermindering van klinische verschijnselen (huidlaesies en koorts) van vlekziekte als gevolg van Erysipelothrix rhusiopathiae serotype 1 en 2.

Aanvang van de immuniteit:
Porciene parvovirus: vanaf het begin van de drachtperiode. E. rhusiopathiae: drie weken na voltooiing van het basisvaccinatieschema.

Duur van de immuniteit:
Porciene parvovirus: vaccinatie verschaft de foetus bescherming gedurende de duur van de dracht. E. rhusiopathiae: vaccinatie beschermt tegen vlekziekte tot het moment van aanbevolen hervaccinatie (ongeveer zes maanden na het basisvaccinatieprogramma).

Dosering en toedieningsweg:
Een dosis (2ml) toedienen door intramusculaire injectie diep in de nekspieren: Basisvaccinatieschema: aan varkens vanaf 6 maanden oud die niet eerder met het product zijn gevaccineerd moeten twee injecties met een interval van 3-4 weken worden gegeven. De tweede injectie moet 3-4 weken voorafgaand aan het dekken worden toegediend. Hervaccinatie: een enkele injectie moet 2-3 weken vóór elke dekking (ongeveer elke 6 maanden) worden toegediend.

Bijwerkingen:
Milde tot matige ontsteking op de injectieplaats, die doorgaans binnen vier dagen verdwijnt maar in enkele gevallen tot 12 dagen vaccinatie kan aanhouden. Een voorbijgaande verhoging van de lichaamstemperatuur binnen de eerste 6 uur na vaccinatie, die spontaan binnen 24 uur verdwijnt.

Wachttijd:
Nul dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen:
A
lleen gezonde dieren vaccineren. Kan tijdens dracht en lactatie worden gebruikt. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.

Houdbaarheidstermijn:
Diergeneesmiddel in verkoopverpakking: 2 jaar. Na eerste opening van de primaire verpakking: onmiddellijk gebruik. Na combinatie met UNISTRAIN® PRRS: 2 uur.

Verpakking:
Flacons van 10, 25 en 50 doses.

Indeling:
UDD

Vergunninghouder:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. La Selva, 135. 17170 Amer (Girona), Spanje. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32(0) 9 29644 64

Registratienummer:
NL-103101 BE V347286

Bestanddelen:
bevat per dosis F4ab fimbriaal adhesine van E. coli≥65% ER60; F4ac fimbriaal adhesine van E. coli≥78% ER70; F5 fimbriaal adhesine van E. coli≥79% ER50; F6 fimbriaal adhesine van E. coli≥80% ER25; LT-enterotoxoide van E. coli≥55% ER70; Toxoid van Clostridium perfringens, type C≥35% ER25; Toxoid van Clostridium novyi type B≥50% ER120; * %ERx: percentage geïmmuniseerde konijnen met een serologische EIA-respons X.

Doeldier:
Varken

Indicatie:
Voor passieve bescherming van pasgeboren biggen door actieve immunisatie van volwassen fokzeugen en fokgelten ter vermindering van de mortaliteit en de klinische verschijnselen van enterotoxicose zoals diarree, veroorzaakt door enterotoxigene Escherichia coli, die de fimbriale adhesines F4ab (K88ab),F4ac (K88ac), F5 (K99) of F6 (987P) tot expressie brengen. Antilichamen zijn 3 weken na voltooiing van het basisvaccinatieschema gedetecteerd. De persistentie van deze antilichamen werd niet bepaald.

Bijwerkingen:
Toediening van het vaccin kan een kleine (minder dan 3 cm), plaatselijke, voorbijgaande zwelling veroorzaken (gedurende 24-48 uur)

Contra-indicaties:
Geen

Gebruik:
Laat op kamertemperatuur (15 °C tot 25°C) komen en goed schudden voor gebruik; toedienen als diepe intramusculaire injectie in de nekspieren; Basisvaccinatie: eerste dosis (2 ml) ongeveer 6 weken voor het werpen en een tweede dosis (2 ml) bij voorkeur aan de andere zijde, ongeveer 3 weken voor het werpen toedienen; Hervaccinatie: elke volgende dracht één dosis (2 ml) 3 weken voor de verwachte werpdatum.

Wachttijd
Nul dagen

Speciale voorzorgsmaatregelen:
alleen gezonde dieren vaccineren. Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

Indeling:
UDD

Vergunninghouder:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. La Selva, 135. 17170 Amer (Girona), Spanje. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32(0) 9 29644 64

Registratienummer:
U/2/21/278/001-006.

Bestanddelen:
per dosis (2ml) Werkzaam bestanddeel: Clostridioides difficile, toxoïd A (TcdA)≥ 1,60 RP*, Clostridioides difficile, toxoïd B (TcdB)≥ 1,65 RP*, Clostridium perfringens Type A, α-toxoïd ≥ 1,34 RP* (* RP: Relatieve potentie bepaald door ELISA)

Doeldier:
Varken (drachtige zeugen en gelten)

Indicatie:
Voor de passieve immunisatie van neonatale biggen door middel van de actieve immunisatie van fokzeugen en fokgelten: 1. ter preventie van sterfte en ter vermindering van de klinische verschijnselen en macroscopische letsels veroorzaakt door C. difficile, toxinen A en B, 2. ter vermindering van klinische verschijnselen en macroscopische letsels veroorzaakt door C. perfringens Type A, α-toxine.

Aanvang en duur van de immuniteit biggen:
Vanaf de eerste levensdag tot 28 dagen na de geboorte.

Bijwerkingen:
Vaak: milde, lokale ontsteking op de injectieplaats (maximale diameter van 5 cm), die zonder behandeling binnen 5 dagen afnam; vaak: lichte, voorbijgaande stijging van de lichaamstemperatuur (gemiddeld 0,27 °C, bij afzonderlijke varkens tot 0,95 °C), die zonder behandeling verdween

Contra-indicaties:
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen, het adjuvans of één van de hulpstoffen.

Gebruik:
Laat op kamertemperatuur (15 °C tot 25°C) komen en goed schudden voor gebruik; toedienen als diepe intramusculaire injectie in de nekspieren; Basisvaccinatie: eerste dosis (2 ml) ongeveer 6 weken voor het werpen en een tweede dosis (2 ml) bij voorkeur aan de andere kant, ongeveer 3 weken voor het werpen toedienen; Hervaccinatie: elke volgende dracht één dosis (2 ml) 3 weken voor de verwachte werpdatum.

Wachttijd:
Nul dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen
Alleen gezonde dieren vaccineren. Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

Indeling:
UDD

Vergunninghouder:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. La Selva, 135. 17170 Amer (Girona), Spanje. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32(0) 9 29644 64